Miniprof > O nás > Podmínky ochrany osobních údajů

O nás

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Mynař – strojírenská výroba, IČ: 13439413, se sídlem v Ostravě (dále jen: „správce“).
 • 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Šenovská 597/345, 717 00 Ostrava – Bartovice
  email: info@miniprof.cz
  telefon: 596 247 892
 • 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či odeslání dotazu prostřednictvím internetových stránek www.miniprof.cz.
 • 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy jako jsou jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jako „osobní údaje“).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • zodpovězení dotazů odeslaných prostřednictvím internetových stránek
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zodpovězení dotazů odeslaných prostřednictvím internetových stránek,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

 • 1. Správce uchovává osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu Kupujícího na dobu neurčitou z důvodu trvání obchodních vztahů. Kupující může tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na elektronické adrese Prodávajícího obchod@miniprof.cz, případně osobně v sídle firmy.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující servis a technickou podporu
  • zajišťující marketingové služby.
 • 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 • 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, záloh, antivirového programu, znepřístupnění dokumentů osobám, které nemají součinnost s výkonem činností uvedených v odstavci V. těchto podmínek.
 • 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a o změně bude informovat v sekci „NOVINKY“.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Olepovačky hran Miniprof ®

Aby se Vaše práce stala kvalitnější, pohodlnější a rychlejší, vyvíjíme a vyrábíme pro Vás již od r. 1993 profesionální automatické a ruční olepovačky hran pod značkou MINIPROF ve vlastním výrobním závodě v České republice.

Použitím vlastních, inovativních technických řešení, perfektním zpracováním a maximální jednoduchostí, přinášíme našim zákazníkům dlouho dobou spokojenost a skvělé výsledky.

16,000 Prodaných strojů
50 Zemí - export do celého světa
30 Let zkušeností na trhu